S-Coach là đơn vị uy tín với giảng viên có 11 năm phụ trách trực tiếp bộ phận huấn luyện đào tạo kỹ năng nghiệp vụ nhân sự, Văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng nghiệp vụ Tin học tại tại Đơn vị thành viên Tổng cty Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT và Bộ tài chính, 7 năm làm diễn giả đào tạo chuyên sâu các lĩnh vực phát triển cá nhân, kỹ năng mềm, huấn luyện đội nhóm kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp. Trực tiếp đào tạo hơn 50 doanh nghiệp trong nước ngoài, liên doanh, trong nước và các tổ chức phi thương mại.Huấn luyện đào tạo hơn 10.000 học viên.