Mục lục

Hướng dẫn toàn tập chuyển http sang https mới nhất 2019

Sau khi hoàn tất tiến trình tải ký, cũng giống như cài đặt SSL (CRT) lên server hoặc các phần mềm quản trị web server. Việc chứng thực SSL của web gần như đang hoàn chỉnh, bạn đã đủ sức tra cứu việc chứng thực hoặc truy cập web bằng giao thức https.

Chuyển Http Sang Https

Hướng dẫn toàn tập chuyển http sang https mới nhất 2019

Để hoàn tất bước cuối cùng, cấu hình để website tự động truy cập thông qua giao thức https, bạn vui lòng đọc qua thêm tut cấu ảnh từ post sau:

I. Cấu ảnh chuyển hướng sang https trên Linux (bao gồm cấu ảnh trên server linux và một số mã nguồn php thông dụng).

1.Cấu hình trên Apache

Bạn đủ nội lực dùng file .htaccess vốn luôn được hỗ trợ bởi các máy chủ chạy Apache. mở file .htaccess và tìm đoạn sau:

RewriteEngine On

RewriteCond %HTTPS !=on

RewriteRule ^.*$ https://%SERVER_NAME%REQUEST_URI [R,L]

Hoặc

RewriteEngine On

RewriteCond %HTTPS off

RewriteRule (.*) https://%HTTP_HOST%REQUEST_URI

Xem thêm: Hệ điều hành Linux là gì? Vì sao nên dùng hệ điều hành Linux

2.Cấu hình trên Nginx

Chúng ta xây dựng file cấu ảnh nginx.conf (hoặc /etc/nginx/sites-enabled/domain.conf) và tìm đoạn cấu ảnh cho web trên port 80, sau đó điều chỉnh như sau:

server

listen 80;

server_name yourdomain.com;

return 301 https://$server_name$request_uri;

Cuối cùng khởi động lại nginx: service nginx restart

3.Cấu ảnh trên Tomcat/JBoss

đầu tiên bạn xây dựng file cấu ảnh server.xml của Tomcat (thường nằm trong thư mục tomcat/conf) và tìm các đoạn cấu ảnh cho các port 80 và 443.

Trong phần cấu ảnh port 80 chỉnh lại như bên dưới:

https” secure=”true” SSLEnabled=”true” clientAuth=”false” sslProtocol=”TLS” keyAlias=”tomcat” keystoreFile=”/usr/local/ssl/keystore/server.jks” keystorePass=”your_keystore_password” />

kế tiếp đến file cấu ảnh website.xml của website và phù hợp đoạn sau đây ở cuối file, nhưng trước thẻ

HTTPS access –>

Entire Application

/*

CONFIDENTIAL

Sau đó bạn cần khởi động lại Tomcat.

Xem thêm: Toàn tập hướng dẫn xóa cache cho trình duyệt và máy tính mới nhất 2019

II. Cấu hình chuyển hướng sang https trên Windows (bao gồm cấu hình trên IIS các phiên bản).

1.Cấu hình chung

trước nhất chúng ta khởi động Internet Information Services (IIS) Manager, tìm đến website cần cấu hình. Trong khung HOME của web bạn >>> double nhấn SSL Settings >>> bật Client Certificates = Accept >>> Apply.

Hướng dẫn toàn tập chuyển http sang https mới nhất 2019

Lưu ý: không lựa chọn cấu ảnh Require SSL

tiếp theo là setup module URL Rewrite 2.0, bạn đủ sức down trực tiếp module này từ các link mà Microsoft cung cấp như sau:

+ Phiên bản 64 bit cho IIS8 >>>link tải: go.microsoft.com/?linkid=9722532

+ Phiên bản 32 bit cho IIS8 >>>link tải: go.microsoft.com/?linkid=9722533

+ Phiên bản 64 bit cho IIS7 >>>link tải: go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615137

+ Phiên bản 32 bit cho IIS7 >>>link tải: go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=615138

2.Cấu hình trên IIS 8.x

Sau khi cài đặt sự phát triển cũng trong khung HOME của website cần cấu hình bạn double nhấn URL Rewrite >>> Add Rule >>> Inbound Rule >>> Blank Rule >>> cấu hình như sau:

NAME : http lớn https

Hướng dẫn toàn tập chuyển http sang https mới nhất 2019

MATCH URL :

+ Requested URL: Matches the Pattern

+ Using: Regular Expression

+ Pattern: (.*)

Hướng dẫn toàn tập chuyển http sang https mới nhất 2019

CONDITIONS >>> Add

+ Condition Input: HTTPS

rà soát if input string: Matches the Pattern

+ Pattern: ^OFF$

nhấn OK

Hướng dẫn toàn tập chuyển http sang https mới nhất 2019

ACTION

+ Action type: Redirect

+ Redirect URL: https://HTTP_HOST/R:1

+ Redirect type: See Other (303)

bấm Apply

3.Cấu hình trên IIS 7.x

Sau khi cài đặt thành đạt module trên, bạn bổ sung đoạn cấu ảnh sau vào file website.config trong thư mục nguồn của website – giữa các thẻ và như sau:

lớn HTTPS” stopProcessing=”true”>

HTTPS” pattern=”^OFF$” />

https://HTTP_HOST/R:1” redirectType=”SeeOther” />

Đánh giá bài viết post

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Thiết Kế Web
BLOG
Đăng ký tư vấn
Thiết kế website
Đồng hành cùng ATP WEB

Đăng ký tư vấn Thiết kế website