Chánh Thiện Tâm là nơi có số lượng học viên theo học rất đông. Bởi vì, trung tâm luôn dạy với kiến thức thực tế như người đi làm và tránh nhiệm, sự tận tâm, truyền động lực của người thầy là điều cốt lõi.