SMS marketing

SMS Marketing là hoạt động quảng bá các chiến dịch quảng cáo hoặc tin nhắn giao dịch cho các mục đích tiếp thị bằng tin nhắn văn bản (SMS). Những tin nhắn này chủ yếu nhằm thông báo những đề nghị, cập nhật và giải đáp thắc mắc cho những khách hàng đã đồng ý nhận những tin nhắn này từ doanh nghiệp của bạn.