Quản lý doanh nghiệp

Quản lý doanh nghiệp là quá trình làm việc đồng thời với các cá nhân, các nhóm và các nguồn lực khác (thiết bị, vốn, công nghệ) và thông qua đó đạt được những mục tiêu của doanh nghiệp, đó có thể là mục tiêu tăng trưởng, mục tiêu lợi nhuận hoặc là mục tiêu thương hiệu. Để quản lý doanh nghiệp hiệu quả thì đầu tiên cần xác định rõ được mục tiêu của doanh nghiệp, phương pháp và con đường phù hợp, tìm cách tối ưu hóa, sử dụng hết nguồn lực doanh nghiệp.

Trang 1 của 6 1 2 6